Annuleren

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Omdat we onze klanten de best mogelijke service willen bieden, hebben we besloten om het wettelijk recht tot intrekking van 14 dagen, dat in principe alleen voor verbruikers geldt, aan alle klanten te bieden en de deadline tot 30 dagen te verlengen.

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen op te zeggen zonder opgaaf van een reden.

De annuleringstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 30 239 890, Fax: +49 30 209 930 539, E-Mail: info@expondo.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan expondo GmbH - c/o Plischka Int. Spedition GmbH, Müllroser Chaussee 76d, 15236, Frankfurt (Oder) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland
Fax: +49 30 239 890 9
E-Mail: info@expondo.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

C. Retour-service tot 100 dagen na ontvangst van de goederen

Ongeacht de opzegtermijn van 30 dagen, geven wij u voor goederen Goldbrunn, MSW Motor Technics, Physa, Royal Catering, StaMony, Stamos Soldering, Stamos Welding, Steinberg Systems, Ulsonix en Welbach de volgende retour-service:

U kunt binnen 100 dagen na ontvangst van de goederen alle items uit onze shop naar ons terugsturen. De goederen moeten volledig, in ongebruikte en onbeschadigde staat zijn. Als de goederen werden geleverd in een verkoopverpakking, moeten deze zich nog steeds in de originele verpakking bevinden. Een tijdige verzending van de goederen is voldoende voor het behoud van de termijn.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar:
expondo GmbH - c / o Plischka Int. Spedition GmbH
Müllroser Chaussee 76d
15236, Frankfurt (Oder)
Duitsland

Als u gebruik maakt van deze retour-service, betalen wij het reeds door u betaalde aankoopbedrag terug. U draagt de retour-kosten en het transportrisico.

Deze retour-service beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten en dus zeker niet het wettelijke herroepingsrecht (zie hierboven onder A.).

Laatst bekeken