Annuleren

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Omdat we onze klanten de best mogelijke service willen bieden, hebben we besloten om het wettelijk herroepingsrecht, dat in principe alleen voor consumenten geldt, aan alle klanten te bieden en de bedenktermijn tot 30 dagen te verlengen.

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen op te zeggen zonder opgaaf van een reden.

De annuleringstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Fax: +49 30 209 930 539, E-Mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten van het retourneren van de goederen als u contact met ons opneemt via ons contactformulier voordat u ze terugstuurt en de organisatie van de retourzending met ons coördineert of de retourzending regelt via ons retourportaal. Regelt u zelf de retourzending zonder dit vooraf met ons afgesproken te hebben, dan vergoeden wij u de directe kosten van het retourneren van de goederen tot een maximumbedrag van EUR 25, - als u ons binnen veertien dagen na de verzenddatum een ​​van de volgende zaken meedeelt met ons contactformulier Stuur het ontvangstbewijs van de kosten die u heeft gemaakt naar de door u ingeschakelde vervoerder. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Anders draagt ​​u de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland
Fax: +49 30 209 930 539
E-Mail: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.